Drugi dolazak


Biblija nas neprestano uverava da će Isus ponovo doći po svoj otkupljeni narod. O tome kada će se ovo dogoditi ne treba da se nagađa, jer je Isus lično izjavio: »A o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac Moj sam.« (Matej 24,36) Ne samo da ne znamo kada se Hris

.

Najava smaka sveta bila je za 2000. godinu, zatim 2012, sada je 2020...

smak sveta
 Foto: Shutterstock

Mnogi ljudi su verovali da će kraj sveta doći 2000. godine. Godine 2012. majanski dugoročni kalendar je preplašio ljude.

Šta Biblija govori o kraju sveta?

Govoreći o kraju sveta i svom povratku na zemlju, Isus je otvoreno rekao svojim sledbenicima:

"A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam” (Matej 24,36).

Nije mogao da bude jasniji. Istorija će se završiti i On će se vratiti u svoje vreme, a vreme Njegovog kalendara poznato je samo Njegovom Ocu. Ipak, nismo prepušteni nagađanjima o blizini kraja. Isus je objavio:

"Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude, ali nije još tada kraj. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu. A to je sve početak stradanja” (Matej 24,6–8).

smak sveta
Foto: Shutterstock

Prirodne katastrofe i one koje je izazvao čovek dostićiće svoj vrhunac kako se približava Hristov povratak, ali On neće doći sve dok se jevanđelje o carstvu ne propoveda

"Po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak" (Matej 24,14).

Slično bučnom požarnom alarmu, naslovi u novinama svakodnevno nas podsećaju da se svet raspada. Ne mali broj ljudi govori o našoj neposrednoj propasti. Ali u svojoj velikoj milosti Bog odlaže svoj dolazak jer ne želi da izgubi ni jedno svoje dete. Čak i sada, dobra vest o spasenju se propoveda našom planetom, pripremajući ljude za Hristov drugi dolazak.

smak sveta
Foto: Shutterstock

Šta treba da znamo o kraju sveta

Ako ne znamo tačno vreme Hristovog povratka, šta znamo? Isus se osvrnuo na ovo veliko pitanje pre skoro 2000 godina. Dok se opraštao od svojih sledbenika, ubrzo nakon svog vaskrsenja, Njegovi zaprepašćeni učenici posmatrali su kako se podiže u oblake i nestaje sa vidika. U blizini su stajala dva nebeska glasnika koja su objavila dragoceno obećanje ostavljenim sledbenicima. Rekli su:

"Ljudi, Galilejci! Šta stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što videste da ide na nebo” (Dela 1,11).

Zapazite da je ovo obećanje u potpunosti u skladu sa Hristovim ranijim izjavama o Njegovom povratku. On je odlučno raspršio svaku pomisao o tajnosti. Upozorio je svoje učenike:

"Tada ako vam ko kaže: Evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte. Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane…. Ako vam dakle kažu: Evo ga u pustinji, ne izlazite; evo ga u sobama, ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovečijeg" (Matej 24,23–27).

Isus Hrist
Foto: Printscreen/Youtube

Daleko od toga da će ličiti na neku tajnu operaciju, Drugi dolazak će biti neizbežni događaj.

"Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba" (1.Solunjanima 4,16).

"Eno, ide s oblacima, i ugledaće Ga svako oko…" (Otkrivenje 1,7).

Sve oči biće usmerene na taj gromoglasan vrhunac i neće biti potrebe za tvitovima ili najnovijim vestima na televiziji. Ovi detalji o Hristovom povratku su važni zato što 2.Solunjanima 2,9 govori da će sam sotona, zaslepljujuće biće svetlosti, pokušati da prevari svet kroz lažni drugi dolazak. 

smak sveta
Foto: Shutterstock

Spremni za kraj sveta

Šta to znači za vas? Konačno, šta vrede činjenice ako niste spremni za taj događaj? Da biste razumeli šta znači biti spreman, morate najpre shvatiti da Drugi dolazak može biti dobra vest! Ne morate strahovati od kraja sveta ako ste na Hristovoj strani. Otkrivenje 6,14–17 opisuje kako većina ljudi beži u strahu i biva uništena kada se Hristos vrati po drugi put, jer su izabrali da mrze tešku istinu o svom grešnom stanju. Oni će biti uništeni jer vole utešne i nebiblijske laži koje im govore da će biti spaseni u svom grehu. Bog objavljuje:

"Eda li je meni milo da pogine bezbožnik? Govori Gospod, a ne da se odvrati od puteva svojih i bude živ?… Jer mi nije mila smrt onog koji mre, govori Gospod; obratite se dakle i budite živi” (Jezekilj 18,23.32).

Bog molitva krst vernik pomoć božija ruka
Foto: Profimedia

Kada se svet okonča i zli budu uništeni, Gospod će im jednostavno dati ono što su izabrali. U Pričama 8,36 Bog kaže:

"A ko o mene greši, čini krivo duši svojoj; svi koji mrze na me, ljube smrt."

Da bismo se spremili za kraj sveta i Hristov povratak, moramo najpre razumeti naše pravo stanje. Biblija uči da je sebičnost koren svakog greha. Većina ljudi misle da su dobri, ali iskren pogled u Božju reč otkriva suprotno. Čak i naša dela ljubaznosti mogu da se učine zbog sebičnih pobuda. Najpre bi trebalo tražiti Hristovo oproštenje. Ovo oproštenje može da se primi samo ako ga od Isusa tražimo u molitvi. Drugo, potrebno nam je novo srce nesebične ljubavi. Novo srce i duh dobijamo kada tražimo Boga u Njegovoj reči (1.Petrova 1,23).

Hristos čezne da svi budemo s Njim u Njegovom carstvu kada se vrati (2.Petrova 3,9). Ustvari, Biblija uči da kada se On vrati, naši prijatelji i mili i dragi koji su umrli u Isusu biće vaskrsnuti u večni život!

smak sveta
Foto: Shutterstock

"Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre; A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti. Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima” (1.Solunjanima 4,16–18).

Kada sledeći put čujete katastrofalno predviđanje o kraju sveta – kakvo god ono bilo – ne verujte!

Snažne erupcije na suncu, mega cunamiji, super vulkani, pandemije, katastrofe različitih vrsta mogu se zaista dogoditi, ali svet će doživeti svoj kraj kada Isus dođe. On će uništiti greh i bol i odvesti svoj narod da bude s Njim. Možemo biti sigurni u Njemu – u potpunoj predaji Njemu. U tom slučaju ne moramo da brinemo šta će se dogoditi s nama na kraju sveta.

133 Pregledi

Komentari